ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pozemky Jaroměř a podíl 1/8 na pozemcích Lužec nad Cidlinou

Pozemek

ID
64023
Číslo jednací
64023
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2023-11-01 14:30:00
Ukončení dražby
2023-11-01 15:00:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
301.000 CZK
Nejnižší podání
200.667 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 1340- orná půda (574 m2) a na pozemku parc.č. 1341- trvalý travní porost (852 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 915 pro katastrální území Lužec nad Cidlinou 2.- pozemek parc.č. 4060/8- trvalý travní porost (155 m2) - pozemek parc.č. 4060/15- trvalý travní porost (7234 m2) - pozemek parc.č. 4446/9- vodní plocha (133 m2) - pozemek parc.č. 4448/12- vodní plocha (56 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví č. 2191 pro katastrální území Jaroměř

LV 2191 k.ú. Jaroměř: Jedná se o pozemek parc. č. 4060/8, 4060/15, 4446/9 a 4448/12 o celkové výměře 7578 m2. Pozemek je užívaný jako louka v prostoru mezi vodními toky Metuje a Staré Metuje, severovýchodně od Josefova. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy OR – plochy přírodní. Pozemek je rovinatý. Trvalé porosty olše a vrby se nacházejí u břehů obou vodních toků. Na pozemku se nenachází stavby. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Pozemek leží v jižní části Jaroměře a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Jedná se o lokalitu s vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 5leté vody). LV 915 k.ú. Lužec nad Cidlinou: Jedná se o pozemek parc. č. 1340 a 1341 o celkové výměře 1426 m2. Pozemek je užívaný jako pole a louka ve větším půdním celku, severozápadně od Lužce nad Cidlinou. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské. Pozemek je rovinatý, bez trvalých porostů a staveb. Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku není zřízeno. Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti zemědělsky využívaných ploch.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci