ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROVOZNÍ ŘÁD DRAŽEBNÍHO A AUKČNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOSTI DRAŽBYPROST s.r.o.

1. Registrace do systému

Zájemce musí provést registraci do Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o. Tato registrace musí být provedena na www.drazbyprost.cz. V nabídce REGISTROVAT si zájemce zvolí e-mailovou adresu a heslo, zadá typ uživatele a vyplní své identifikační údaje. Po jejich odeslání bude zájemci na jím uvedený e-mail zaslána smlouva o registraci do systému elektronických dražeb a aukcí a ověření totožnosti uživatele, ve které budou uvedeny údaje nezbytné k aktivaci jeho uživatelského účtu. Správnost a pravdivost těchto údajů stvrdí svým úředně ověřeným podpisem. Uživatel účtu doručí tuto smlouvu provozovateli systému jedním z těchto způsobů:
       a) s úředně ověřeným podpisem do datové schránky provozovatele systému
       b) s úředně ověřeným podpisem převedeným do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na e-mailovou adresu provozovatele systému
       c) s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla provozovatele systému (s dostatečným časovým předstihem)
V případě, že účastníkem dražby/aukce budou manželé, musí být formulář opatřen úředně ověřeným podpisem obou manželů.
Registraci do Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o. je nutné provést s dostatečným předstihem. V případě, že dojde u zájemce ke změně telefonního čísla nebo bankovního účtu, mají možnost tyto údaje změnit. Ostatní údaje lze změnit pouze se souhlasem provozovatele systému.

2. Aktivace uživatelského účtu

Na základě Smlouvy o registraci bude zájemci aktivován uživatelský účet, který ho opravňuje účastnit se jím vybraných dražeb/aukcí. O aktivaci bude zájemce informován e-mailem. Pokud zájemce o registraci neobdrží e-mail o aktivaci uživatelského účtu, je povinen o této skutečnosti informovat provozovatele systému. Uživatelský účet může být zájemci na základě jeho žádosti kdykoliv zrušen.

3. Přihlášení do dražby/ aukce

Aktivní uživatel účtu se může stát účastníkem jím vybrané dražby/aukce tím, že se do dražby/aukce přihlásí (na kartě jím vybrané dražby/aukce) a poté vyplní požadované informace. O přihlášení bude informován e-mailem. Poté je povinen uhradit jistotu. Možnosti složení a podmínky splatnosti jistoty jsou uvedeny v příslušné dražební /aukční vyhlášce. Po uhrazení jistoty obdrží zájemce e-mail potvrzující jeho účast ve vybrané dražbě/aukci.
Pokud účastník dražby neobdrží e-mail potvrzující jeho účast ve vybrané dražbě/aukci minimálně 4 hodiny před jejím zahájením, je povinen o této skutečnosti informovat dražebníka/organizátora aukce. Po zahájení dražby/aukce již nelze aktivaci do jím vybrané dražby/aukce provést.
V případě, že účastník dražby bude uplatňovat předkupní právo neuvedené na listu vlastnictví, je povinen telefonicky kontaktovat dražebníka/organizátora aukce a případně doložit tuto skutečnost s dostatečným předstihem před zahájením příslušné dražby/aukce.

4. Vyhlášení dražby/aukce

Konání dražby/aukce je oznámeno na adrese www.drazbyprost.cz. v sekci Všechny dražby/ aukce. V detailním zobrazení konkrétní dražby/aukce je uvedeno číslo dražby/aukce, datum a čas zahájení a ukončení dražby/aukce, předmět dražby/aukce. V kartě dražby/aukce jsou uvedeny všechny dostupné dokumenty k předmětu dražby/aukce- vyhláška, znalecký posudek,…
Účastník dražby/aukce je povinen se se všemi uveřejněnými dokumenty před zahájením dražby/aukce seznámit.

5. Průběh dražby/ aukce

Po zahájení dražby/aukce se v detailu dražby/aukce změní původní text Čekejte do zahájení dražby na text Průběh dražby/aukce a nadpis Dražba/aukce byla zahájena. V případě, že do zahájení dražby/ aukce je do této dražby/ aukce přihlášen aspoň jeden účastník, dražba/ aukce je zahájena. V případě, že byl účastník aktivován do dražby/ aukce, bude mu umožněno činit podání poté, co „rozklikne“ text na kartě dražby Průběh dražby/aukce. Dojde ke změně karty dražby a účastníkovi dražby se zobrazí „dialogové okno“ s textem Vaše podání, do něhož bude vyplňovat svá podání. První podání může být ve výši vyvolávací/nabídkové ceny. Všechna následující podání musí být vyšší oproti poslednímu nejméně o minimální příhoz. Učiněné podání musí být v plné výši (např. poslední nabídka: 10 000 CZK, minimální příhoz 1 000 CZK, vaše podání bude minimálně 11 000). Po vyplnění vašeho podání toto podání účastník potvrdí „kliknutím“ na text Učinit podání. Následně bude účastník vyzván k potvrzení výše podání. Účastník je povinen výši svého podání zkontrolovat. Po akceptaci účastníkova podání se objeví jeho podání v Posledních nabídkách v zeleně zabarveném řádku s uvedeným textem Vaše podání (podání ostatních účastníků jsou v nezabarvených řádcích). Každé platné podání je zaznamenáno do tabulky, kde je uvedeno datum a čas podání, číslo účastníka dražby/ aukce a výše podání. Tato tabulka bude on-line přístupná všem uživatelům internetu. Kromě sledování průběhu licitace je uveřejněn i zbývající čas do ukončení dražby/aukce. Dražba/ aukce se koná do doby, dokud účastníci dražby/ aukce činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného ve vyhlášce jako čas ukončení dražby/aukce. Pokud někdo z účastníků dražby/ aukce učiní podání v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby/ aukce, čas ukončení dražby / aukce se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné podání, posouvá se čas ukončení dražby opět o pět minut. Pokud v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby nikdo z účastníků dražby/ aukce neučiní podání, je dražba/ aukce ukončena v čase ukončení dražby/ aukce. Ve třetí minutě před časem ukončení dražby/ aukce se objeví  na kartě dražby/ aukce výzva: Poprvé pro účastníka dražby/ aukce č….. Po další minutě se objeví na kartě dražby/ aukce výzva: Podruhé pro účastníka dražby/ aukce č….. Po další minutě se objeví na kartě dražby/ aukce upozornění: Neučiní-li někdo z účastníků dražby/ aukce podání vyšší než bylo podání učiněné naposled účastníkem dražby/ aukce č…., bude mu udělen příklep. V čase ukončení dražby/ aukce se objeví na kartě dražby/ aukce výzva: Potřetí pro účastníka dražby/ aukce č….. Poté dojde k ukončení možnosti činit podání na této dražbě/ aukci. Po třetí výzvě dojde ke kontrole dostupnosti systému, která prokáže, že nenastala výluka dostupnosti systému delší než 1minuta. Po této kontrole udělí licitátor příklep účastníkovi dražby/ aukce, který učinil poslední, nejvyšší podání v dražbě/ aukci. O této skutečnosti je informován každý z účastníků dražby/ aukce e-mailem. V případě, že kontrolou bude zjištěna výluka dostupnosti systému delší než 1 minuta, bude čas dražby prodloužen licitátorem minimálně o jednu hodinu. O této skutečnosti bude licitátor informovat účastníky dražby/ aukce na jejich e-mailových adresách.

Účastníci dražby/ aukce jsou vázáni svými podáními, dokud licitátor neudělí příklep. Udělením příklepu je dražba ukončena.

Účastníci dražby/ aukce uplatňující předkupní právo nejsou vázáni povinností navyšovat podání, mohou činit podání ve stejné výši, jako bylo poslední nejvyšší podání. Podání účastníků s předkupním právem budou označena v tabulce textem Podání učinil dražitel s předkupním právem.

Učinilo-li více účastníků dražby/ aukce současně (ve stejném čase) stejné nejvyšší podání, provede se losování. Losování bude použito i v případě, že více dražitelů s předkupním právem učiní podání ve stejné výši. Výsledek losování bude uveřejněn v tabulce podání, vítězem losování se stává účastník s vyšším číslem.

Doporučení: Doporučujeme účastníkům dražby/aukce, aby svá podání činili s dostatečným předstihem před avizovaným ukončením dražby/aukce, a to s ohledem na skutečnost:
       a) je kontrolována pouze dostupnost systému, nikoliv dostupnost připojení účastníků dražby/aukce
       b) pokud bude systémem akceptováno podání těsně před koncem dražby/aukce, čas ukončení dražby / aukce se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.

V případě, že do zahájení dražby/ aukce není do této dražby/ aukce přihlášen žádný účastník, dražba/ aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo, protože do dražby/ aukce nebyl přihlášen žádný účastník.

6. Vysvětlení pojmů

Dražba podle Zákona o veřejných dražbách (podle § 16a a souvisejících zákona č. 26/2000 Sb.) - dražbou je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání
Nedobrovolná dražba- jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem - soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon
Dobrovolná dražba- jedná se o dražbu, která se provádí na návrh vlastníka nemovitosti. Vlastníkem se rozumí také osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit, např. insolvenční správce, likvidátor nebo správce konkurzní podstaty
Aukce-jedná se o prodej formou soutěže o nejvyšší cenu

7. Další ustanovení

Účastníky dražby/ aukce mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům a stát.
Účastníky dražby nesmějí být podle zákona 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách:

  • Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.
  • Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.
  • Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, nikdo nesmí dražit za ně.
  • Účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor, nucený správce, dočasný správce nebo osoba vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit za ně.
  • Účastníkem dražby též nesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob uvedených v předchozím odstavci osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvoří koncern; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby/aukce nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu.